Kodex obchodního chování

Kodex obchodního chování ve společnosti Abbott

 • Úvod

  1. Jak tuto elektronickou příručku používat
  2. Sdělení od výkonného ředitele
 • Náš Kodex v praxi

  1. Čestnost, spravedlivost a bezúhonnost
  2. Rozhodování
 • Naši zákazníci

  1. Pacienti a spotřebitelé
  2. Úsudek zdravotnického odborníka
 • Naše výrobky

  1. Kvalita výrobků
  2. Propagace výrobků
 • Vědecké pokroky

  1. Inovace
  2. Vědecké pokroky
 • Naši lidé

  1. Spolupráce
  2. Naše vzájemné propojení
  3. Nahlášování pochybností
  4. Rovnocenné příležitosti
  5. Spravedlivé zacházení
  6. Pracovní prostředí
 • Naše komunity

  1. Zapojení do komunity
  2. Zodpovědnost vůči životnímu prostředí
  3. Politické příspěvky
 • Jak fungujeme

  1. Spravedlivé jednání
  2. Vyhýbání se střetům zájmů
  3. Ochrana majetku a pověsti společnosti Abbott
  4. Důvěrné informace
  5. Boj s úplatkářstvím
  6. Dary, pohoštění a zábava
  7. Přesné účetnictví a účetní záznamy
  8. Dodržování zákonů
  9. Spravedlivá soutěž
  10. Použitelnost
  11. Zřeknutí se odpovědnosti a dodatky

Nebojte se ozvat

Nabízíme několik kanálů, kterými můžete pokládat otázky a vznášet pochybnosti. Další informace o našem programu podávání zpráv najdete na stránkách speakup.abbott.com.

Ptejte se

Pokud máte otázku týkající se vašich konkrétních povinností, promluvte si se svým nadřízeným, pracovníkem z oddělení pro etiku a dodržování předpisů nebo s někým z personálního či právního oddělení.

Nahlašování pochybností

Navštivte naši vícejazyčnou Linku pomoci pro etiku a dodržování předpisů, která je dostupná nepřetržitě a kde můžete nahlásit pochybnosti týkající se možného porušení hodnot a standardů chování v naší společnosti.

Možné porušení předpisů také můžete nahlásit zasláním e-mailu na adresu investigations@abbott.com.

Občas se můžete dostat do situací, kdy je těžké určit, jak se dále zachovat. Naše POMŮCKA pro rozhodování vám pomůže položit ty správné otázky, které pomáhají definovat akce, které podporují hodnoty společnosti Abbott.

Začněte kliknutím na možnost AID nahoře.

A
I
D
POSOUZENÍ (ASSESS)

POSOUZENÍ (ASSESS)

průběhu akce

PŮSOBENÍ (IMPACT)

Zvážení eventualit

PŮSOBENÍ (IMPACT)

ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ

Je to zákonné?

NE

?

ANO

Vaše jednání může pro vás i celou společnost mít vážné důsledky. Nepokračujte.

Požádejte o pomoc právní oddělení.

Odpovídá to směrnici společnosti Abbott?

NE

?

ANO

Vaše jednání může pro vás i celou společnost mít vážné důsledky. Nepokračujte.

Projděte si zásady a postupy oddělení pro etiku a dodržování předpisů, zeptejte se svého nadřízeného nebo kontaktujte pracovníky oddělení pro etiku a dodržování předpisů.

Je to v souladu s hodnotami a kulturou společnosti Abbott?

NE

?

ANO

Vaše jednání může pro vás i celou společnost mít vážné důsledky. Nepokračujte.

Projděte si hodnoty a kulturu společnosti Abbott (k dispozici na intranetu společnosti Abbott).

Jaký to bude mít vliv na pacienty a spotřebitele výrobků společnosti Abbott?

DALŠÍ

Přemýšlejte chvíli, zda jsou jejich zájmy vyrovnané se zájmy společnosti. Po dokončení klikněte na tlačítko Další.

Mohlo by to mít vliv na dobrou pověst společnosti Abbott?

DALŠÍ

Znepokojilo by vás, kdyby se to objevilo ve zprávách nebo titulcích?

Mohlo by to mít dopad na některé z ostatních zainteresovaných osob společnosti Abbott?

DALŠÍ

Pokud si jste jistí, že je vaše rozhodnutí v souladu se zájmy všech zainteresovaných osob, pokračujte.

Pokud si stále nejste jistí, jak postupovat, zvažte alternativy, promluvte si se svým nadřízeným, s někým z oddělení pro etiku a dodržování předpisů, personálního oddělení nebo právní divize.

Úvod

Společnost Abbott

Kodex obchodního chování

Jak tuto elektronickou příručku používat

Jak na...

Přecházení mezi obrazovkami

Stačí kliknout na šipku vpřed nebo zpět (nebo pokud používáte tablet, jednoduše potáhněte prstem doleva nebo doprava).

Rychlý přechod dopředu nebo zpátky

Přetáhněte posuvník do dolní části obrazovky.

Používání interaktivních funkcí

Zobrazení obsahu

Vyhledávání klíčových slov a pojmů

Zobrazení POMŮCKY pro rozhodování

Položení otázky nebo oznámení pochybnosti

Hledání odpovědí na časté otázky

Další informace o tématu (poznámka: některé odkazy jsou k dispozici pouze ze sítě společnosti Abbott).

Sdělení od výkonného ředitele

1 / 62

Vážená kolegyně, vážený kolego,

naším cílem jako společnosti je být co nejvíce přímočaří, protože na tom záleží: jsme tady, aby díky nám byly věci lepší, jednoduché a snadné.

Vytváříme zdravotnické technologie měnící život, které lidem pomáhají žít lepší, plnější životy. Je privilegium tuto práci vykonávat – a musíme ji vykonávat způsobem, který naplňuje důstojnost našeho účelu, s nejvyššími a nejetičtějšími obchodními postupy.

S tím vším nám pomáhá silný Kodex obchodního chování společnosti Abbott. Náš Kodex stanoví naše hodnoty a zásady, aby každý zaměstnanec společnosti Abbott po celém světě rozuměl očekáváním a požadavkům, jimiž se řídí akce, které jménem společnosti Abbott podnikáme.

Sdělení od výkonného ředitele

2 / 62

Základní sdělení našeho Kodexu je jasné: je na nás, jako zaměstnancích společnosti Abbott, abychom dodržovali nejvyšší standardy, žili na základě našich nejlepších ideálů a vždy vykonávali naši činnost co nejmorálněji. Náš Kodex je zde, aby nám s tím pomáhal a aby chránil naše nejcennější aktivum jako organizace – naši dobrou pověst.

Děkuji, že našemu Kodexu chování věnujete důkladnou pozornost, využíváte ho na pomoc s nejlepšími rozhodnutími ve své významné práci a že je díky vám všem společnost Abbott tak skvělá a dobrá, jako je.

S pozdravem

Robert B. Ford

Generální ředitel

Náš Kodex v praxi


Příslib naší společnosti spočívá v příslibu, který má naše práce pro zdraví a život a tento příslib naplňujeme prostřednictvím našich každodenních akcí

Čestnost, spravedlivost a bezúhonnost

4 / 62

Čestnost, spravedlivost a bezúhonnost

Je na každém, kdo pracuje pro společnost Abbott na jakékoli úrovni organizace, aby dodržoval hodnoty společnosti (inovace, dosahování hodnot, péče a vytrvání) a jednal upřímně, poctivě a bezúhonně. Dlouhodobý úspěch společnosti Abbott závisí na volbách, které činíme každý den. Je zodpovědností nás všech uvědomit si, jak se tento Kodex vztahuje k naší práci a rozhodování, denně jednat v souladu s ním a podporovat jeho dodržování i od ostatních, kteří jednají jménem společnosti Abbott. Základní poselství Kodexu je jasné: Je na každém z nás, jako zaměstnancích společnosti Abbott, abychom budovali naši společnost a značku tím, že se zavážeme k dodržování nejvyšších morálních standardů a budeme jednat upřímně, poctivě a bezúhonně.

Rozhodování

5 / 62

Rozhodování

Abbott je globální společnost. Podnikáme ve více než 150 zemích po celém světě a naši zaměstnanci pocházejí z mnoha národností s mnoha rozmanitými kulturami a náboženskými přesvědčeními. Musíme brát zřetel na globální dopad našich akcí a rozhodování a uvědomovat si, že se společnost Abbott řídí mnoha zákony, nařízeními a dalšími požadavky, které jsou v různých zemích, kde působíme, různé.

Rozhodování

6 / 62

Každý z nás se občas může dostat do situací, kdy je těžké určit, jak se dále zachovat. Očekává se od nás všech, že budeme rozumět pravidlům společnosti Abbott integrovaných v tomto Kodexu, i všem směrnicím a postupům platným pro naši práci. Ve společnosti Abbott je k dispozici spousta dalších zdrojů informací, kde můžete vyhledat pomoc a radu, včetně následujících:

 • Kolegové
 • Nadřízení a vedoucí pracovníci
 • Oddělení pro etiku a dodržování předpisů
 • Personální oddělení
 • Právní oddělení

Tyto zdroje vám mohou pomoci při rozhodování. K dispozici je také naše POMŮCKA pro rozhodování, která vám pomůže zorientovat se v problémech, když není nejlepší postup zcela zřejmý. Tento nástroj nabízí přístup k promyšlení alternativ a dopadů rozhodnutí, se kterými se můžeme při naší práci setkat.

K dispozici je také vždy pomoc, která nám pomůže porozumět požadavkům tohoto Kodexu. Obecnou pomoc a kontaktní informace na pracovníky místního nebo regionálního oddělení pro etiku a dodržování předpisů najdete na webu OEC.

Naši zákazníci


Vylepšujeme zdraví pacientů, spotřebitelů a komunit

Pacienti a spotřebitelé

8 / 62

Upřednostňujeme zdraví a blaho pacientů a spotřebitelů.

S nadšením pomáháme lidem žít zdravější život. Každý den máme možnost zlepšovat životy lidí a vytvářet zdravější společnosti prostřednictvím naší práce. Péče o lidi je zásadní pro to, co děláme, a je to ohromné privilegium a současně nemalá zodpovědnost.

Úsudek zdravotnického odborníka

9 / 62

Vážíme si odbornosti zdravotnických odborníků, kteří poskytují rady týkající se možností léčby a zdravého života.

Tito zdravotničtí odborníci, jako jsou lékaři, lékárníci, zdravotní sestry, výzkumní pracovníci nebo zaměstnanci v laboratořích, musí používat svůj nezávislý úsudek při rozhodování o nejlepším postupu léčby pacientů na základě svého proškolení a odbornosti. Zavazujeme se spolupracovat s každým zdravotnickým odborníkem a poskytovat mu včasné a přesné informace, které jim pomohou při rozhodování a poskytování rad pacientům. Našeho poslání podporovat zdraví můžeme dosáhnout pouze prostřednictvím přístupu založeného na opravdové spolupráci.

Naše výrobky


Získáváme pozitivní pověst společnosti Abbott díky nepřetržitému dodávání vysoce kvalitních výrobků.

Kvalita výrobků

11 / 62

Vyrábíme a dodáváme bezpečné a účinné výrobky, jimž lidé důvěřují.

Naší snahou je zachovat nejvyšší úroveň kvality v celé naší společnosti. Tato snaha začíná zajištěním materiálových zdrojů a výrobou našich výrobků a jde přes to, jak naše výrobky uvádíme na trh, prodáváme a dodáváme, mimo jiné prostřednictvím obchodních partnerů – dodávka vysoké kvality je nezbytně nutná na každém kroku naší cesty.

Kvalita výrobků

12 / 62

Náš závazek vůči zdraví a bezpečnosti lidí, kteří využívají naše výrobky, vždy stojí v popředí všeho, co děláme.

Zavazujeme se včas určit, posoudit a vyřešit záležitosti ohledně bezpečnosti našich výrobků. Poskytujeme zdravotnickým odborníkům a institucím informace, které potřebují k bezpečnému a efektivnímu používání výrobků společnosti Abbott, a v případě možných pochybností ohledně bezpečnosti komunikujeme s regulačními úřady nebo veřejnými zdravotnickými institucemi.

Podnikáme akce v rámci prevence padělání, nežádoucího odvádění pozornosti a krádeže našich výrobků. Dodržujeme veškerá platná obchodní nařízení včetně kontrol vývozu a dovozu vydávaných vládami z důvodu vyhovění zahraničním praktikám a postupům v oblasti národní bezpečnosti. Mezi obchodní nařízení patří sankce, omezení exportu určitých výrobků a zákaz obchodování s určitými jednotlivci, skupinami či entitami.

Propagace výrobků

13 / 62

Naše výrobky propagujeme a prodáváme čestně a bezúhonně.

Naše prohlášení týkající se našich výrobků ve veškerých materiálech a komunikačních prostředcích, jsou vyvážená, pravdivá a odpovídají schváleným označením. Při propagaci našich výrobků poskytujeme informace, které jsou v souladu s vědeckými důkazy, hlavní zdravotnickou praxí a schválenými požadavky na označení produktů v zemích, kde působíme.

Propagace výrobků

14 / 62

Výrobky naší společnosti propagujeme pro účely, pro které jsou zamýšlené a schválené.

Aktivity společnosti Abbott odpovídají regulačním licencím a schválením, která získáváme od státních agentur, jako je ministerstvo zdravotnictví nebo orgány činné v oblasti zdraví a bezpečnosti léků a potravin, v oblasti propagace, prodeje a importu farmak, zdravotnických pomůcek a jiných produktů. Jednáme v souladu se zákony a nařízeními jednotlivých zemí, které určují, kde a kdy je přípustné naše produkty propagovat, jako je například federální zákon USA o potravinách, lécích a kosmetice. Zachováváme a dodržujeme interní směrnice a postupy určené pro zajištění souladu s takovými požadavky a s ohledem na státní programy zdravotní péče.

Vědecké pokroky


Využíváme vědecké poznatky, technologie a inovace výrobků pro práci na zdravější budoucnosti.

Inovace

16 / 62

Inovujeme a zdokonalujeme řešení v oblasti zdravotní péče a inovace produktů, abychom zajistili zlepšení zdravotních výsledků na celém světě.

Pomáháme řešit potřeby lidí zkoumáním nových inovativních léčebných postupů a výrobků, zdravotnických pomůcek, které zachraňují život, a novými přístupy k udržování zdraví. Podporujeme špičkové vědecké, technologické a výrobkové inovace, a pomáháme tak rozvíjet vylepšení výrobků pro zdraví. Dobré zdraví je klíčem k maximalizaci plného potenciálu našich zákazníků. Podporujeme snahu o co nejlepší zdraví našich pacientů a spotřebitelů po celou dobu jejich života a poskytujeme inovativní výrobky, které lidem pomáhají žít co nejzdravější a naplněný život. Zaměřujeme se na inovaci výrobků, které mění život k lepšímu.

Inovace

17 / 62

Rozvíjíme kulturu inovací, hledání nových možností a plánování eventualit.

Naše neúnavné snahy o inovace a nové možnosti s sebou nesou určitá rizika. I když na sebe bereme změřená rizika, která jsou v souladu s tímto Kodexem a našimi zásadami, měli bychom vždy předem vynaložit úsilí na zmírnění rizik, brát přitom ohled na možné výsledky a odpovídajícím způsobem plánovat.

Vědecké pokroky

18 / 62

Realizujeme výzkumy, abychom získali a poskytovali objektivní a přesná data, která nám zajistí vědecký pokrok.

Realizujeme výzkumy, abychom dosahovali vědeckých pokroků v oblasti našich výrobků: vývoj nových výrobků, vylepšování stávající léčby a zdokonalování postupů v oblasti zdravotní péče.

Vědecké pokroky

19 / 62

Při výzkumech jednáme s účastníky studií s úctou a respektem a chráníme je před zbytečnými riziky. Zajišťujeme, aby pacienti, kteří se výzkumů účastní, rozuměli jejich povaze a účelu a rizikům s nimi spojeným. Zásadní součástí našich výzkumných procesů je získání informovaného souhlasu od účastníků průzkumů.

Oceňujeme transparentnost ve vědeckém výzkumu a nebudeme se pokoušet nepatřičně ovlivnit výsledky jakéhokoli průzkumu nebo zprávy, které vytvoří pracovníci v klinických studiích nebo jiní výzkumní pracovníci. Jsme si vědomi důležitosti zajištění přesnosti dat ze studií a souvisejících analýz. Zavazujeme se, že budeme výsledky výzkumů souvisejících s našimi výrobky, ať pozitivní nebo negativní, poskytovat včas a že budou přesné.

V případě výzkumů, které jsou realizovány pro společnost Abbott nebo publikovány naším jménem, si vybíráme partnery se silným zdravotnickým a vědeckým zázemím. Pro tyto partnery máme stanoveny vysoké standardy. Očekáváme například, že výzkumní pracovníci řádně zveřejní své spojení se společností Abbott. Když v souvislosti s výzkumem a vývojem spolupracujeme s ostatními výzkumnými nebo klinickými pracovníky, zavazujeme se vyplnit a přesně zveřejnit finanční nebo jiné vztahy.

Naši lidé


Ceníme si našich rozmanitých úhlů pohledu jako zdroje síly.

Spolupráce

21 / 62

Rozvíjíme otevřené prostředí, které uznává, že rozmanitost myšlení a spolupráce řídí inovace.

Rozmanitost si osvojujeme, protože věříme, že generuje kreativitu, inovace a energii. Uvědomujeme si, že abychom byli užiteční a schopní řešit celou řadu měnících se potřeb v oblasti zdraví, je nutné vynaložit neúnavné úsilí a přístup plný spolupráce, naslouchat našim kolegům a zajistit, že budou všechny hlasy vyslyšeny.

Naše vzájemné propojení

22 / 62

Naše vzájemné propojení

Naší společnou povinností je denně žít v souladu s našimi hodnotami. Projevením a podporou etického chování pozitivně ovlivňujeme kulturu společnosti Abbott. Všichni neseme zodpovědnost za porozumění, jak se tento Kodex vztahuje k naší práci a jakou roli ve společnosti hrajeme.

Manažeři a vedoucí pracovníci musí jako vůdčí osobnosti organizace projevit silný závazek vůči našim hodnotám a jít příkladem. Musí také prosazovat a podporovat etické chování zaměstnanců. Manažeři musí pomáhat zajistit, že zaměstnanci budou rozumět své zodpovědnosti řídit se tímto Kodexem, a musí rozvíjet pracovní prostředí, které zaměstnancům umožní nebát se klást otázky a oznamovat své pochybnosti beze strachu z odvetných opatření.

Nahlášování pochybností

23 / 62

Kdykoli volby nebo akce související s naší prací nejsou jasné nebo se nezdají správné, ptáme se a nebojíme se ozvat a nahlásit jakékoli porušení tohoto Kodexu.

Je na každém z nás, aby se ptal, kdykoli máme pocit, že je náš směr nejasný, a aby se nebál a oznámil jakékoli podezření na neetické obchodní chování, porušení tohoto Kodexu nebo porušení našich směrnic a postupů.

Ptaní se, oznamování pochybností a aktivní objasňování našich voleb nebo akcí nám pomáhá efektivněji identifikovat problémy a vyhýbat se jim. Pokud máte pochybnosti o správnosti voleb, akcí nebo možném porušení zásad, obraťte se na nadřízeného nebo na oddělení pro etiku a dodržování předpisů.

Nahlášování pochybností

24 / 62

Manažeři a vedoucí pracovníci mají zásadní zodpovědnost jít příkladem a zajistit, že zaměstnanci budou Kodexu rozumět a ponesou za něj zodpovědnost. Zaměstnanci na vysokých pozicích mají zvýšenou zodpovědnost porozumět a komunikovat očekávání společnosti Abbott a měli by se ohledně možných porušení Kodexu obracet na oddělení pro etiku a dodržování předpisů.

Všechny zprávy o možném porušení Kodexu budou brány vážně a řádně zpracovány prostřednictvím dalších kroků, jako je vyšetřování, náprava, a tam, kde to je třeba, opravných akcí vedoucích k řešení problémů, poučení se z chyb a zabránění opakovanému výskytu problémů. Jakékoli vyšetřování údajného porušení Kodexu zajistí oddělení pro etiku a dodržování předpisů. Žádné šetření byste neměli provádět samostatně. Od každého z nás se požaduje součinnost a zajištění důvěrnosti při jakémkoli takovém vyšetřování.

Mezi nápravné akce v souvislosti s porušením Kodexu může patřit nápravné řízení (vedoucí až k ukončení pracovního poměru) nebo soudní řízení za následující přestupky:

 • Souhlas s nedodržením předpisů nebo účast na něm;
 • Odmítnutí spolupracovat při vyšetřování údajného porušení předpisů;

Nahlášování pochybností

25 / 62

 • Pochybení na straně vedoucí osoby, která se přestupku dopustila, pokud jde o zjištění a ohlášení porušení předpisů, pokud takovéto pochybení odráží neadekvátní vedení nebo absenci dohledu nad daným pracovníkem;
 • Oznámení pochybnosti, které je záměrně falešné nebo jehož cílem je vyhrožovat jakékoli osobě spojené se společností Abbott, zastrašit ji nebo proti ní podniknout odvetná opatření;
 • Odvetná opatření, jako je nahánění hrůzy, zastrašování, obtěžování nebo očerňování kohokoli, kdo v dobré víře oznámil porušení nebo domnělé porušení předpisů.

Nikdy není přijatelné podniknout odvetu proti komukoli, kdo vznese pochybnosti o tom, zda jsou pracovní činnosti v souladu s Kodexem. Podezření na odvetné opatření by mělo být nahlášeno na oddělení pro etiku a dodržování předpisů nebo na personálním oddělení.

Náš závazek k práci, kterou děláme, nás řídí v tom, abychom nejen dodržovali literu zákona, který se vztahuje k naší práci, ale také abychom měli na paměti morální očekávání, která jsou spojená s vedoucí pozicí ve firmě, jako je ta naše.

Rovnocenné příležitosti

26 / 62

Poskytujeme všem našim zaměstnancům rovnocenné příležitosti.

Naše rozhodnutí o zaměstnancích vycházejí z obchodních potřeb, odbornosti a relativního pracovního výkonu. Společnost Abbott zakazuje diskriminaci na základě rasy, barvy, víry, přesvědčení, věku, pohlaví, národnostního původu, genderové identity nebo vyjádření, sexuální orientace, invalidity, stavu, stavu veterána nebo vojenského stavu, genetického stavu nebo občanství nebo jakéhokoli jiného právně chráněného statutu. Zavazujeme se dodržovat zákony, které mají vliv na naše vztahy s našimi zaměstnanci na celém světě.

Spravedlivé zacházení

27 / 62

Usilujeme o to, abychom zajistili, že se všichni, kdo ve společnosti Abbott pracují, cítí vítaní, podporovaní a inspirovaní k úspěchu.

Společnost Abbott pečuje a záleží jí na zdraví a pohodě svých zaměstnanců na celém světě. Každý, kdo ve společnosti Abbott pracuje, by se měl setkat s profesionálním prostředím bez zastrašování a obtěžování. Společnost Abbott očekává od svých zaměstnanců názory na způsoby, jak vylepšovat vstřícnou a rozmanitou atmosféru na svých pracovištích, a podporuje prostředí, ve kterém chování zaměstnanců nenarušuje atmosféru.

Spravedlivé zacházení

28 / 62

S každým zaměstnancem jednáme s respektem a úctou.

Respekt vůči našim lidem projevujeme v tom, co děláme a jak jednáme ve vztahu ke všem věcem, se kterými se při naší práci setkáváme. Abychom dostáli svým vzájemným závazkům a dokázali přitahovat, rozvíjet a udržet si talentované jednotlivce z celého světa, je zásadní připravit takové pracovní prostředí, které je vystavené na vzájemné důvěře, respektu a zásadách, které jsou součástí tohoto Kodexu. Musíme spolu jednat rovnocenně a nevyužívat výhod ostatních prostřednictvím manipulace, zkreslování nebo utajování skutečností.

Pracovní prostředí

29 / 62

Dbáme na to, abychom zajistili bezpečnost na pracovišti a vhodné podmínky pro zaměstnance a ostatní, kdo pro nás pracují.

Nehody a nebezpečné situace je nutné neprodleně oznámit vedení. Zajišťujeme také opatření zabraňující nelegálním a nevhodným pracovním podmínkám a krutému nebo nelidskému zacházení v souvislosti s našimi pracovními činnostmi na celém světě.

Naše komunity


Budujeme ve společnosti Abbott důvěru v rámci každé lokální komunity i v celosvětovém kontextu.

Zapojení do komunity

31 / 62

Usilujeme o rozvíjení blaha komunity prostřednictvím našich výrobků i práce.

Máme uznávanou historii podpory komunit, ve kterých žijeme a pracujeme. Věříme, že zdravé komunity mohou prosperovat. Prostřednictvím našich provozů, obchodních vztahů a podpory komunitních skupin a charitativních akcí navracíme investice našim komunitám a sousedům. Společnost Abbott usiluje o pozitivní a dlouhotrvající vliv na život lidí v komunitách, ať jsou velké nebo malé a ať podnikáme kdekoli.

Zodpovědnost vůči životnímu prostředí

32 / 62

Snažíme se o udržitelný rozvoj a vynakládáme snahy k minimalizaci našeho vlivu na životní prostředí.

Zavazujeme se minimalizovat náš globální dopad na životní prostředí, od zodpovědného zajišťování surovin při výrobě, distribuci a používání našich produktů.

Vynakládáme kroky vedoucí k redukci naší spotřeby energie a dalších přírodních zdrojů. Podporujeme projekty, které generují energii z obnovitelných zdrojů při práci a v našich komunitách. Hledáme cesty vedoucí k redukci vlivu našich operací na životní prostředí, jako je redukce odpadu a recyklace a další aktivity vedoucí k redukci rizik pro životní prostředí. Dodržujeme zákony o ochraně životního prostředí a nařízení, která se vztahují k našim operacím.

Politické příspěvky

33 / 62

Povzbuzujeme vhodné zapojení do politického procesu a podporujeme zapojení v rámci komunit.

Společnost Abbott pracuje na podpoře veřejné politiky, která je v souladu s naším posláním a hodnotami a může v odpovídajících případech poskytovat podporu politických kandidátů nebo zájmových skupin. Zákony související s politickými příspěvky firem jsou složité, takže je důležité, aby příspěvky fondů společnosti Abbott a jakékoli jiné příspěvky poskytované jménem společnosti Abbott byly poskytovány až po konzultaci s právním oddělením.

Jak fungujeme


Všichni pracujeme zodpovědně a v souladu s hodnotami společnosti Abbott

Spravedlivé jednání

35 / 62

Podnikáme morálně a čestně a usilujeme o to, abychom dělali to, k čemu jsme se zavázali, ve všech aspektech naší práce.

Všichni neseme zodpovědnost za naši práci a rozhodování v rozsahu našich rolí a povinností.

Ve všech našich profesních interakcích, se všemi lidmi, s nimiž se při naší práci setkáváme – kolegy, zákazníky, dodavateli, zdravotnickými odborníky, konkurenty a dalšími – musíme být spravedliví a přímí ve způsobu, jakým společnost Abbott podniká. Tato zásada čestného jednání má zásadní význam.

Vyhýbání se střetům zájmů

36 / 62

Než se pohneme vpřed, vyřešíme veškeré střety zájmů.

Střet zájmů nastává, kdykoli soukromé zájmy zaměstnanců společnosti Abbott zasahují nebo zdánlivě zasahují do zájmů společnosti Abbott. Obchodní rozhodnutí by měla být založena na potřebách společnosti Abbott místo na potenciálním osobním zisku nebo zájmech rodiny či přátel. Od každého z nás se očekává, že bude používat rozumný úsudek a vyhýbat se situacím, které by mohly vést ke skutečnému nebo jen zdánlivému střetu zájmů.

Pokud konkurenční akce, zájmy nebo vztahy znesnadňují objektivní a efektní výkon vaší práce nebo kdybyste mohli vy osobně nebo člen vaší rodiny získat podvodem osobní výhody na základě svého postavení nebo v souvislosti s vaší prací pro společnost Abbott, musíte oznámit potenciální střet zájmů v souladu s pokyny týkajícími se střetů zájmů ve společnosti Abbott a omluvit se ze situací, kdy by takový konflikt mohl ovlivnit váš obchodní úsudek.

Vyhýbání se střetům zájmů

37 / 62

Při rozhodování v souvislosti s naší prací stavíme zájmy společnosti Abbott nad naše osobní zájmy.

Zájmy celé organizace by měly být v kontextu naší práce upřednostňovány nad zájmy obchodní divize, pracovní skupiny nebo jednotlivce.

Naše pozice ve společnosti Abbott a příležitosti, jako jsou externí obchodní jednání nebo finanční zájmy zpřístupněné prostřednictvím pracovních aktivit, by se měly využívat pouze ve prospěch společnosti Abbott, nikoli pro osobní obohacení se. Neměli bychom soupeřit se společností Abbott ani napomáhat jiným osobám nebo firmám v takovém soupeření. Naší prioritou musí být jednat v zájmu společnosti, když nastanou příležitosti.

Ochrana majetku a pověsti společnosti Abbott

38 / 62

V naší práci jsme správci naší společnosti.

Naší povinností je náležitě chránit a používat majetek společnosti Abbott, od fyzického majetku, jako jsou auta a počítačové vybavení, až k duševnímu vlastnictví, obchodním tajemstvím a know-how, a zajistit jejich efektivní a řádné užívání. Všichni musíme vynaložit přiměřený úsudek při zajištění a ochraně majetku společnosti Abbott před ztrátou, krádeží, zneužitím či mrháním.

Ochrana majetku a pověsti společnosti Abbott

39 / 62

Jedním z největších aktiv společnosti Abbott je její dobrá pověst. Všichni zodpovídáme za posilování a ochranu dobré pověsti společnosti Abbott. Všichni neseme osobní zodpovědnost za jakékoli názory nebo obsah publikovaný či sdílený s lidmi mimo společnost.

Při externích interakcích musíme mít na paměti, jestli můžeme být identifikováni jako osoby spjaté se společností Abbott, a musíme brát zřetel na to, jaký mohou mít jakákoli prohlášení v souvislosti s naší prací na společnost dopad. To je zvlášť zásadní v kontextu sociálních médií, kde jsou interakce rychlé a dynamické a mohou být ve značné míře viditelné. Neopatrná komunikace může pro dobrou pověst společnosti Abbott představovat značné riziko. Všichni zodpovídáme za to, abychom v naší komunikaci jednali opatrně a chránili důvěrné informace společnosti Abbott.

Důvěrné informace

40 / 62

Důvěrné informace, včetně osobních údajů, respektujeme a chráníme.

Jedním z nejcennějších aktiv společnosti Abbott jsou důvěrné údaje. Důvěrné údaje jsou takové údaje, které nejsou veřejně dostupné a zahrnují výzkumné a vývojové projekty, obchodní tajemství, obchodní plány, výrobní vzorce a procesy, smluvní podmínky s dodavateli nebo zákazníky, ceny, prodejní čísla, výběrová řízení, cenové nabídky, odpovědi v tendrech a neveřejné finanční výsledky nebo jakékoli jiné údaje, které mohou být užitečné pro konkurenty společnosti Abbott nebo ji poškodit v případě, že budou zpřístupněny.

Každý z nás musí být při používání důvěrných údajů ostražitý a bránit proti jejich neautorizovanému zveřejnění nebo používání. Důvěrné údaje by neměly být sdíleny s konkurencí. Tyto povinnosti mohou jít nad rámec zaměstnání ve společnosti Abbott.

Podobně pak respektujeme práva na duševní vlastnictví ostatních a nebudeme nežádoucím způsobem získávat nebo zneužívat jejich důvěrné údaje.

Důvěrné informace

41 / 62

Zneužití konkrétních důvěrných údajů zakazují zákony, například zákony zakazující zneužití interních důvěrných informací v obchodním styku na základě neveřejných údajů. Zneužití interních důvěrných informací v obchodním styku je neetické i nezákonné, proto nesmíme nakupovat ani prodávat cenné papíry společnosti Abbott nebo jiných společností, které se společností Abbott obchodují nebo zamýšlejí obchodovat, na základě těchto informací.

Respektujeme soukromí těch, kteří nám svěří své osobní údaje, včetně našich kolegů a lidí, kteří doporučují, předepisují a používají naše výrobky. Když v rámci našeho podnikání shromažďujeme osobní údaje, informujeme osoby, jejichž údaje shromažďujeme, o tom, jak budeme jejich údaje používat, a vyžádáme si jejich souhlas nebo oprávnění. Neprodáváme osobní údaje ani je nezískáváme ze zdrojů, které k tomu nejsou oprávněné.

Chráníme osobní a citlivé údaje před neautorizovaným zveřejněním a používáním. Na řadě míst se uplatňují přísná nařízení, která po společnostech požadují, aby chránily informace shromážděné a používané v průběhu jejich podnikatelských aktivit, zejména pak nejcitlivější kategorie osobních údajů, a naším společným závazkem je těmto požadavkům rozumět a jednat v souladu s nimi.

Boj s úplatkářstvím

42 / 62

Aktivně odmítáme podvody, úplatkářství a korupci. Podnikáme správným způsobem.

Jako pacienti, členové rodin a poskytovatelé péče chceme, aby naši lékaři, zdravotní sestry a farmaceuti doporučovali výrobky a léčbu, která by nejlépe vyhovovala našim potřebám, na základě svého profesionálního úsudku. Pacienti a spotřebitelé by měli být schopni spoléhat na nezávislý úsudek svých zdravotních poradců bez pochybností, že byl tento úsudek nežádoucím způsobem ovlivněný pozornostmi od firem, které se snaží propagovat své výrobky.

Jako občané chceme, aby naši státní úředníci činili rozhodnutí v nejlepším zájmu lidí. Taková státní rozhodnutí by neměla být nežádoucím způsobem ovlivněná firmami, které hledají výhody pro své korporátní zájmy prostřednictvím drobných pozorností pro státní úředníky.

Boj s úplatkářstvím

43 / 62

Při uvádění našich výrobků na trh a jejich prodeji vzděláváme a informujeme zdravotnické odborníky, ale nezasahujeme do jejich nezávislého profesionálního úsudku. Nikdy není přípustné nabízet cokoli, co přímo nebo nepřímo ovlivní státního úředníka, zdravotnického odborníka (lékaře, lékárníka, sestru, výzkumného pracovníka nebo zaměstnance laboratoře) nebo jakoukoli jinou osobu s cílem prodat výrobky nebo zajistit pro společnost Abbott obchodní výhodu. Podobně není přípustné poskytnout cokoli cenného jako „odměnu“ za jakýkoli minulý nebo stávající vztah se společností Abbott.

Zákony o boji s úplatkářstvím, korupcí a proti úplatkům zvláště zdůrazňují, jak je důležité, projevovat náš závazek bránit nepatřičnému vlivu v obchodních transakcích při všech našich interakcích. Americký zákon o zahraničních korupčních praktikách a další příslušné zákony jednotlivých zemí v těchto oblastech se potenciálně vztahují na veškerá jednání společnosti Abbott po celém světě a úplatkářství je nezákonné všude na světě.

Všichni ve společnosti Abbott musí aktivně řídit vztahy s poskytovateli služeb (jako jsou distributoři, konzultanti, mluvčí nebo podporovatelé), aby se zajistilo, že služby prováděné jménem společnosti Abbott jsou prováděny v souladu s našimi očekáváními a s platnými zákony a předpisy. Musíme použít due diligence proces při výběru poskytovatelů služeb, platit spravedlivou tržní hodnotu za služby a přesně dokumentovat platby za služby, pokuty, poplatky apod.

Dary, pohoštění a zábava

44 / 62

Dary, pohoštění a zábava

Vzhledem k tomu, že zásady proti úplatkářství vyžadují, abychom nikdy nenabízeli ani neposkytovali cokoli, co je přímo nebo nepřímo ve prospěch zajištění obchodní výhody určité osobě, máme nastavené limity, pokud jde o poskytování darů, pohoštění a zábavy. Naše směrnice a postupy související s limity a oznamováním drobných připomínek značky, dárků, kulturních pozorností, jídel a pohoštění pomáhají zajistit, že nebudeme poskytovat žádné výhody, které by mohly ovlivnit profesionální úsudek.

Přesné účetnictví a účetní záznamy

45 / 62

Dosažené výsledky měříme přesně.

Naše účetnictví, interní záznamy a dokumentace stejně jako veřejné výkazy musí přesně odrážet podstatu a skutečnost našeho jednání. Když měříme nebo popisujeme naše úspěchy, selhání a rutinní operace, je nutné fakta prezentovat v dostačujícím kontextu a s adekvátní podporou, aby byla zřejmá skutečná povaha našich aktivit nebo transakcí. Naše finanční záznamy musí odpovídat platným účetním standardům, zákonům a nařízením stejně jako směrnicím, postupům a kontrolám společnosti Abbott.

Když nahlašujeme informace, jako je tvorba cen nebo platby a cenné položky poskytované lékařům a dalším zákazníkům, musí být tyto informace úplné a přesné. Spousta vlád na celém světě má přísné zákony týkající se oznamování cen a určitých plateb zdravotnickým odborníkům. Tyto zákony pomáhají chránit daňové poplatníky, kteří koneckonců hradí některé nebo všechny nákupy v rámci systému zdravotní péče. Společnost Abbott se zavazuje zajistit, že budeme poskytovat přesné informace, které vládám, pojistníkům a dalším zainteresovaným osobám pomohou činit informovaná rozhodnutí.

Dodržování zákonů

46 / 62

Dodržujeme všechny zákony, nařízení a požadavky společnosti Abbott, které se vztahují k naší práci.

Od každého zaměstnance společnosti Abbott se očekává, že bude dodržovat všechny zákony a směrnice společnosti Abbott i všechny postupy a standardy včetně tohoto Kodexu. To je základní očekávání a podmínka zaměstnání.

Dodržování zákonů

47 / 62

Směrnice a postupy společnosti Abbott pokrývají témata související s důležitými aspekty našeho působení včetně dodržování předpisů v oblasti zdravotní péče, kvality, technického zpracování, cel a obchodu, finanční bezpečnosti, nákupu, lidských zdrojů a informačních systémů, které pomáhají zajistit, že budeme dodržovat mnoho zákonů a nařízení, které se k našemu předmětu podnikání vztahují. Tyto směrnice a postupy nám umožní zjišťovat a napravovat činnosti nevyhovující předpisům a napomáhají také při prevenci takovéto činnosti.

Jako zaměstnanci globální společnosti musíme mít na paměti, že zákony jedné země se mohou vztahovat ke způsobu naší práce v jiných zemích. Musíme mít na paměti požadavky každé lokality a poradit se s právním oddělením nebo oddělením pro etiku a dodržování předpisů, kdykoli si nejsme jistí, jaké požadavky platí.

Spravedlivá soutěž

48 / 62

Ručíme za to, že veškeré naše interakce s konkurenty jsou vhodné.

Na trhu musíme směle konkurovat, abychom co nejlépe plnili potřeby našich zákazníků a pomáhali zvyšovat hodnotu společnosti našim akcionářům.

Spravedlivá soutěž

49 / 62

Při tom ale nebudeme uzavírat smlouvy ani vykonávat činnosti, které nečestným způsobem omezují konkurenci. Všichni jsme zavázáni dodržovat zákony na ochranu hospodářské soutěže v každé zemi, kde podnikáme. Tyto zákony zakazují smlouvy, které eliminují nebo odrazují konkurenci a vztahují se k mnoha aspektům našeho podnikání včetně vztahů s konkurenty, cenami a podmínkami prodeje až k distributorům a dalším zákazníkům stejně jako marketingovým a obchodním postupům. Zákony na ochranu hospodářské soutěže jsou velmi složité a pokuty za jejich porušení mohou být velmi vysoké. Výjimkou není ani trest odnětí svobody. Je důležité, abyste se nezapojovali do žádné činnosti, která by mohla být nazírána jako narušující hospodářskou soutěž, a případné dotazy je nutné konzultovat s právním oddělením nebo oddělením pro etiku a dodržování předpisů.

Při interakci s konkurencí musíme být vždy opatrní. S konkurenty byste neměli diskutovat o citlivých obchodních tématech, jako jsou ceny, podmínky prodeje, obchodní nebo marketingové plány, marže, náklady, výrobní kapacita, úrovně skladových zásob nebo slevy. Pokud budete potřebovat konkrétní pokyny týkající se zákonů souvisejících s vašimi interakcemi s konkurencí a oznámit jakékoli nežádoucí konverzace s konkurenty, měli byste se obrátit na právní oddělení nebo oddělení pro etiku a dodržování předpisů.

Použitelnost

50 / 62

Použitelnost

Tento Kodex se vztahuje na všechny představitele a zaměstnance společnosti Abbott na všech místech světa, kde působí pobočky a dceřiné firmy společnosti Abbott. Tento dokument stanoví akce očekávané od nás všech včetně externích subjektů jednajících jménem společnosti Abbott, kdykoli podnikají jménem společnosti Abbott. Tyto nemají smlouvu o zaměstnání.

Zřeknutí se odpovědnosti a dodatky

51 / 62

Zřeknutí se odpovědnosti a dodatky

Společnost Abbott uvede veřejné prohlášení do míry vyžadované platnými zákony, pravidly a nařízeními nebo jakýmikoli zřeknutími se nebo dodatky k tomuto Kodexu.

Jakékoli zřeknutí se odpovědnosti vůči tomuto Kodexu ze strany osoby, která se tímto Kodexem řídí, může učinit pouze výkonný ředitel (nebo jím pověřená osoba), s výjimkou situací, kdy takové zřeknutí se odpovědnosti vyžaduje schválení výborem pro audit nebo představenstvem společnosti Abbott.

Zdroje informací pro zaměstnance společnosti Abbott

52 / 62

Zdroje informací pro zaměstnance společnosti Abbott

Nadřízený nebo vedoucí pracovník

Pokud máte otázky, jak se náš Kodex obchodního chování vztahuje k vaší konkrétní pracovní roli, je nejlepší zeptat se svého bezprostředního přímého nadřízeného nebo vedoucího pracovníka.

Portál firemních směrnic společnosti Abbott

Pokud se chcete dozvědět něco o našich firemních směrnicích a postupech platných v celé společnosti, navštivte Portál firemních směrnic společnosti Abbott .

Oddělení pro etiku a dodržování předpisů (OEC)

OEC je podnikový zdroj, který je k dispozici, aby vyřešil vaše otázky nebo pochybnosti týkající se hodnot společnosti a standardů chování.

 • Web OEC – na webu OEC najdete odpovědi na spousty otázek týkajících se etiky a dodržování předpisů. Z webu je možný přístup také k našim globálním směrnicím a směrnicím a postupům OEC pro jednotlivé země.

Zdroje informací pro zaměstnance společnosti Abbott

53 / 62

 • Kontakty OEC –neváhejte se kdykoli obrátit na OEC s otázkami týkajícími se etiky a dodržování předpisů nebo pokud budete potřebovat probrat pochybnosti o možném porušení našich písemných standardů, zákonů nebo předpisů.
  • Korporátní oddělení pro etiku a dodržování předpisů – pokud budete mít jakékoli otázky týkající se etiky a dodržování předpisů ve společnosti Abbott, zavolejte OEC na čísle 1 224 667 5210 nebo napište e-mail na adresu oec@abbott.com.
  • Oddělení pro etiku a dodržování předpisů pro jednotlivé divize nebo zemězástupce OEC pro jednotlivé divize nebo země vám může poskytnout další poradenství nebo vás informovat o OEC v jednotlivých zemích.
 • Linka pomoci pro etiku a dodržování předpisů – navštivte naši vícejazyčnou Linku pomoci pro etiku a dodržování předpisů, která je dostupná nepřetržitě a kde můžete nahlásit pochybnosti týkající se možného porušení hodnot a standardů chování v naší společnosti. Možné porušení předpisů také můžete nahlásit zasláním e-mailu na adresu investigations@abbott.com.
  • Společnost Abbott netoleruje odvetu proti komukoli, kdo v dobré víře nahlásí možné porušení našich písemných standardů. Při oznamování porušení v dobré víře je povolena anonymita a zaručeno, že nebude podniknuta žádná odveta a bude zachována anonymita údajů.
 • iComply – navštivte stránky iComply, kde získáte přístup k aplikacím a prostředkům souvisejících s dodržováním předpisů, které jsou zaměřené na interakce se zdravotními odborníky a organizacemi zdravotní péče i na třetí strany.

Zdroje informací pro zaměstnance společnosti Abbott

54 / 62

Právní oddělení

Pokud budete mít otázky týkající se zákonů, nařízení a přijatelné obchodní praxe, může vám pomoci právní oddělení.

Personální oddělení

V případě záležitostí souvisejících se zaměstnáním, jako jsou pochybnosti týkající se vedení a ostatních zaměstnanců, se obracejte na zástupce personálního oddělení.

Další zdroje informací

K dispozici je spousta dalších zdrojů:

 • Finance – Pokud máte otázky týkající se účetnictví nebo financí, kontaktujte místní finanční oddělení.
 • Podnikový audit – Pokud máte konkrétní pochybnosti týkající se účetnictví, interních účetních kontrol nebo záležitostí spojených s auditem, neprodleně je oznamte oddělení podnikového auditu nebo OEC.
 • Oddělení kvality a regulačních záležitostí – Pokud máte otázky týkající se kvality a bezpečnosti našich výrobků, kontaktujte místní oddělení kvality a regulačních záležitostí.
 • Globální oddělení pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost – zástupce globálního oddělení pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost kontaktujte v případě, že máte otázky týkající se vlastního pracoviště a možných nebezpečí.
 • Oddělení globálního nákupu služeb – Pokud budete mít otázky týkající se vztahů s dodavateli, kontaktujte oddělení globálních nákupu služeb.

Časté otázky

55 / 62

Časté otázky

Časté otázky

56 / 62

Časté otázky

57 / 62

Časté otázky

58 / 62

Časté otázky

59 / 62

Časté otázky

60 / 62

Časté otázky

61 / 62

Časté otázky

62 / 62

Společnost Abbott

Hodnoty společnosti Abbott

nehody

odpovědnost

odpovědný

účetní zásady

účetnictví

přesnost

přesný

dosažení

pokrok

poradenství

věk

POMŮCKA

přílohy

boj s úplatkářstvím

protikonkurenční chování

boj s korupcí

pravidla proti nezákonným zpětným provizím

protikartelové dohody

zdánlivý dojem

použitelnost

schválení

schválit

Dotazování / pokládání otázek

aktiva

pomoc

autorizace

nabídka

správní rada

knihy

značkové položky

snídaně

Zákon o úplatkářství

úplatkářství

obchodní pozornosti

obchodní plány

koupit

péče

mobilní telefon

generální ředitel

bezcenné předměty

předseda

výzva

umělé navýšení financí

charitativní důvody

dary na charitu

příspěvky na charitu

volba

volby

státní příslušnost

klinický pracovník

klinická studie

klinické hodnocení

kliničtí pracovníci

Kodex obchodního chování

Kodex

spolupráce

sběratelské předměty

kolekce

závazek

komunikace

komunity

komunitní skupiny

zapojení do komunity

soutěž

konkurence

zákony o konkurenci

informace o konkurenci

konkurenti

počítač

obavy

důvěrné informace

důvěrnost

střety zájmů

souhlas

spotřebitelé

kontakty

nepředvídané události

smlouva o zaměstnání

smluvní podmínky

smluvní strany

přispěvatelé

klíčové hodnoty

nápravné opatření

korupce

náklady

falšování

zdvořilosti

kreativita

kulturní pozornosti

kultura

informace o zákazníkovi

zákazník

zákazníci

nebezpečné pracovní podmínky

ochrana údajů

údaje

podvod

POMŮCKA pro rozhodování

nástroj na pomoc při rozhodování

rozhodování

proces rozhodování

podrobné vylíčení

úcta

večeře

disciplinární akce

zveřejnění

slevy

diskriminace

odvádění pozornosti

rozmanitost

lékaři

dary

náležitá péče

vzdělávací položky

elektronika

zaměstnanci

trvalý

energie

zábava

životní prostředí

rovnocenné příležitosti

rovnocenný

vybavení

etické chování

etická očekávání

etické standardy

etika

evidence

vyloučení

očekávat

očekávání

výdaje

odbornost

vývozní kontroly

export

spravedlivé vyrovnání

spravedlivé jednání

spravedlivá tržní hodnota

spravedlivý

spravedlnost

rodina

FCPA

FDA

finanční knihy

finanční výsledky

FMV

zaměření

Zákon o potravinách, léčivech a kosmetice

Zákon o zahraničních korupčních praktikách

podvod

přátelé

pohlaví

dary

oznámení v dobré víře

lahůdky

státní agentury

státní programy zdravotní péče

státní úředníci

vlády

vedení

obtěžování

tvrdé zacházení

vztahy mezi zdravotnickým odborníkem (HCP) a pacientem

Odbornost HCP

HCP

zdravotnický odborník

programy zdravotní péče

zdravotní výsledky

zdraví

pomoc

upřímný

upřímnost

pohostinnost

jak elektronickou příručku používat

HR

Personální oddělení (HR)

dovozní kontroly

import

nepatřičný vliv

vylepšit

pobídky

zahrnuté

zahrnutí

nezávislá smluvní strana

nezávislý úsudek

informovaný souhlas

inovovat

inovace

inovativní

zneužití interních důvěrných informací v obchodním styku

pojistitelé

integrita

duševní vlastnictví

interaktivní funkce

zájmové skupiny

zájmy, soukromé

interní záznamy

zastrašování

skladové zásoby

vyšetřování

vyšetřovatelé

IP

posouzení

nezákonné zpětné provize

značení

práce

pracovníci v laboratoři

laptop

zákony

vedení

vedení příkladem

čelní postavení

právní oddělení

právo

sdělení od předsedy a výkonného ředitele

záchrana života

ztráta

oběd

manažer/nadřízený

výroba

marže

pohoštění

rozhodování o lékařském zákroku

Miles D. White

zneužití

zmírnit

zmírnění

peníze

čínské sušenky

přírodní zdroje

navigovat

neveřejné informace

poznámkové bloky

zdravotní sestry

kontakty na OEC

OEC

propagace mimo jiné než doporučené použití

jiné než doporučené použití

Kancelář pro etiku a dodržování předpisů

úředníci

propagace s doporučeným použitím

doporučené použití

otevřenost

příležitosti

výsledky

vlastnictví

pacienti

platba

pera, tužky

lidé

osobní zisk

informace o zdraví osob

osobní údaje

osobní zájmy

lékárníci

PHI

lékaři

průkopnictví / inovace

zásady

političtí kandidáti

politické příspěvky

možnosti

předsudek

dárky

vykazování cen

ceny

osobní údaje

soukromé zájmy

postupy

značení výrobků

výrobky

profesionální úsudek

propagovat

propagace

protekce

veřejné zdraví

veřejná prohlášení

nákup

kvalita

otázky

VaV

rasa

nahlašování pochybností

doporučit

záznamy

recyklace

regulace

regulační úřady

regulatorní

vztah

náprava

upomínkové předměty

obnovitelná energie

hlášení

vykazování

dobrá pověst

žádost o návrh

výzkum

výzkumní pracovníci

zdroje

respekt

zodpovědnost

zodpovědný

výsledky

odveta

žádost o návrh

riziko

pravidla

bezpečný

bezpečnost

prodej

podmínky prodeje

sankce

Sarbanes-Oxley

věda

vědecký průzkum

cenné papíry

zabezpečení

prodat

prodej

sdílená zodpovědnost

SOS

zajištění zdrojů

nebojte se ozvat

ozvání se

přímé

studie

výsledky studie

studie

úspěch

vedoucí pracovník

informace o dodavateli

zásoby

udržitelný rozvoj

talent

technologie

výběrová řízení

výpověď

osoba, která informuje o výpovědi

podmínky prodeje

krádež

hlas shora

tón

nástroj

obchodní praxe

obchodní nařízení

obchodní tajemství

obchod

transparentnost

zkouška

drobnosti

pravdivý

kurz

Britský zákon o úplatkářství

Americký zákon o zahraničních korupčních praktikách (FCPA)

Britský zákon o úplatkářství

neautorizované zpřístupnění

neetické

nespravedlivé

nebezpečné pracovní podmínky

nebezpečný

zákon o zahraničních korupčních praktikách USA

hodnoty

porušení

vzdání se

redukce odpadu

odpad

vítejte

blaho

proč

pracoviště

odpisy

Stránka

Titulní stránka

Stránka v kurzu

V prohlížeči, který používáte, nemusí být možné zobrazit nebo používat všechny funkce elektronické příručky.\n\nKliknutím na tlačítko OK zobrazte verzi Kodexu ve formátu PDF nebo kliknutím na tlačítko Zrušit pokračujte na elektronickou příručku.

Obsah
Dalšími důležitými zdroji
V tomto oddílu
Podívejte se na naše interaktivní POMŮCKA pro rozhodování abbottworld.abbott.com/EthicsCompliance/cobc/Pages/Decision-Making-Aid.aspx
Je na každém z nás, jako zaměstnancích společnosti Abbott, abychom budovali naši společnost a značku tím, že se zavážeme k dodržování nejvyšších morálních standardů a budeme jednat upřímně, poctivě a bezúhonně.
Obecnou pomoc a kontaktní informace na pracovníky místního nebo regionálního oddělení pro etiku a dodržování předpisů najdete na webu OEC: abbottworld.abbott.com/EthicsCompliance
Musíme brát zřetel na globální dopad našich akcí a rozhodování.
Abychom nikdy nenabízeli ani neposkytovali cokoli, co je přímo nebo nepřímo ve prospěch zajištění obchodní výhody určité osobě.
Tento Kodex se vztahuje na všechny představitele a zaměstnance společnosti Abbott na všech místech světa.